Regulamin sklepu

I. Właścicielem sklepu internetowego Fashion-Mosse.pl jest:

Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz

ul. Bukowa 23b

60-185 Skórzewo

NIP: 7772871282

Adres korespondencyjny Sklepu:  Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, ul. Bukowa 23b, 60-185 Skórzewo

Dane kontaktowe: info@fashion-mosse.pl; tel: 784 034 726

    1. Przedsiębiorca wpisany jest do CEIDG, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Fashion-Mosse.pl (patrz punkt 1)

1.3. Przy transakcjach zawieranych na odległość w sklepie internetowym Fashion-Mosse.pl obowiązuje Ustawa z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

1.4. Dane podawane przez Klienta podczas zakupu muszą być aktualne i zgodne z prawdą, w celu właściwej realizacji zamówienia.

1.5. Ceny podane w sklepie internetowym Fashion-Mosse.pl zawierają podatek vat i są wyrażone w polskich złotych.

1.6. Wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym Fashion-Mosse.pl są nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

1.7. Towar wysyłany jest od 2 do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem daty złożenia zamówienia.

1.8. Sklep obsługiwany jest przez pracowników firmy Fashion-Mosse.pl od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 18.00, w soboty, niedziele i święta nie pracujemy. Kontakt telefoniczny, jak i mailowy możliwy jest z nami tylko w godzinach podanych powyżej. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 24h roboczych od momentu otrzymania zapytania, aczkolwiek staramy się zawsze odpowiadać najszybciej jak jest to możliwe.

Słowik pojęć

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964r (Dz.U. Nr. 16 poz.93 ze zm.)

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fashion-mosse.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fashion-mosse.pl ;określający prawa i obowiązki  Fashion-mosse Jerzy Bręk oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta między  Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, ul. Bukowa 23b, 60-185 Skórzewo, a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego - Sklepu

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144. poz 1204 ze zm.); Dane Klientów przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

W sklepie www.fashion-mosse.pl podstawą działania jest art. 6 lit. b i c RODO. W przypadku otrzymywania drogą mailową komunikatów marketingowych podstawą prawną jest art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art.172 ustawy Prawo telekomunikacyjne

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

II. Postanowienia ogólne

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego Fashion-Mosse.pl.

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie ze sklepu internetowego www.fashion-mosse.pl, A w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego

c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu

internetowego

2.2. Informacje na temat oferowanych towarów a w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz cena stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy sprzedaży wskazanej w dziale III Regulaminu.

2.3. Zasady konserwacji oraz zastosowanie towaru określa Producent.

2.4. Zapytania i reklamacje proszę kierować na adres : info@fashion-mosse.pl lub pod nr tel:

784 034 726 (opłata wg cennika właściwego operatora)

2.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego Fashion-Mosse.pl :

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Klient zobowiązany jest do :

a) korzystania ze Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej tzw.

spam-u,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.4. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do  Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, ul. Bukowa 23b, 60-185 Skórzewo , w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres info@fashion-mosse.pl lub w formie pisemnej na adres: Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, ul. Bukowa 23b, 60-185 Skórzewo. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

3.5. Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz , może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.fashion-mosse.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

3.6. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

3.7. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz , w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fashion-mosse.pl lub w formie pisemnej na adres:  Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, ul. Bukowa 23b, 60-185 Skórzewo

3.8. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), uzasadnienie reklamacji

3.9. Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

    1. Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.fashion-mosse.pl w sposób anonimowy.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fashion-mosse.pl

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru Towaru.

4.4 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:

a) przedmiot zamówienia

b) jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów

c) metodę płatności

d) sposób dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fashion-Mosse.pl Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie detaliczną. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej.

5. Dostawa

5.1.  Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Koszt nadania przesyłki na terenie Polski to 13 zł po przedpłacie na konto.

5.2.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską poprzez firmę Dpd lub Inpost. Towar nadawany jest od 2 do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty.  Dla zamówień o wartości powyżej 500zł na terenie Polski, dostawa jest bezpłatna.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) tradycyjnym przelewem:

   Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz

   ul. Bukowa 23b

  60-185 Skórzewo

 98 1160 2202 0000 0005 05251282

    Tytułem:

    imię, nazwisko oraz nr zamówienia

b) płatnością w systemie Payu

7. Prawo odstąpienia od umowy


Towar przeceniony , z działu wyprzedaż nie podlega wymianie , zwrotowi. Paczki nie będą odbierane.

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

7.2. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Art. 12 ustawy o prawie konsumenta z 30 maja 2014 r w przypadku odstąpienia od umowy kupujący pokrywa koszt opakowania, zabezpieczenia oraz nadania przedmiotu do sprzedawcy. 

7.3.   Zwracany towar należy wysłać w odpowiednio przygotowanym zabezpieczeniu, co uchroni przed wszelkimi uszkodzeniami. Nieprawidłowo zabezpieczony towar prowadzi w konsekwencji do obniżenia jego wartości.  

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji oraz odesłać Towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy oraz załączonym dowodem zakupu w przesyłce.

7.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy na adres:

Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz

ul. Bukowa 23b

60-185 Skórzewo

7.6. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczność do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta. Ze względu na możliwość zaginięcia przesyłki sugerujemy odsyłać paczki kurierem lub Pocztą Polską listem poleconym w celu ewentualnego złożenia reklamacji. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na Państwa nr rachunku bankowego. 

7.8. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i jej złożenia oraz opłacenia niezależnego zamówienia.

7.9. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, czy też niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. W przesłanej wiadomości prosimy sprecyzować niezgodność, bądź określić rodzaj wady. Proszę, także załączyć kilka zdjęć rzeczy na podstawie których będziemy mogli Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji. Na powyższego maila otrzymają Państwo odpowiedź w przeciągu 24h od momentu jego otrzymania.

8. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych jest Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz

8.2. Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

8.3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania www.fashion-mosse.pl, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w strony internetowej do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez Klienta numer telefonu). Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja umów i świadczonych usług elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

8.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej do potrzeb Klientów.

8.5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fashion-mosse Paulina Bartkiewicz, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

8.6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem www.fashion-mosse.pl, m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres pięciu lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług  w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

8.7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych www.pakuten.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.